Dom Virgilio, Husu Kampres 8 Respeita Malu no Prontu Simu Rezultadu

28/02/2017 0 Por Carlos Joaquim
DILI – Bibi atan Igreza katolika Timor Leste, liliu Bispu Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB husu ba kampres sira atu respeita malu no pronto simu rezultadu kuandu kandidatura Prezidente Republika la eleitu ba Prezidente Republika.
Deklarasaun nee, fo sai husi Bispu Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo, SDB liu husi intervista eksklusivu ho STL, hafoin remata vizita husi kanpres Angela, iha Episkopal Dioseze Dili, Lecidere, Kinta (09/02/2017).
Apela no husu ba sira atu halo kampania didiak, respeita malu, koalia didiak ba malu no kontrola militantes sira no simu rejultadu kuandu kanpres balun lakon,”dehan Dom Virgilio.
Bispu Dioseze Dili nuudar bibi atan husu ba kanpres nain 8 atu fo apoia moral ba militantes no simpatizantes atu respeita malu, koalia didiak ba malu, la bele insulta malu no nuudar sarani atu moris tuir valores prinsipiu valores morais husi kreda nian. Tamba nee, kuandu kanpres nain 8 ida nee mak balun lakon karik husu simu rejultadu tamba buat hotu husi povu no povu rasik mak sei hili no ida nee depende ba povu hodi hili kanpres nain 8 ida nee.
Iha fatin ketak, Pe. Paroku Maria Maria Auxiliadora, Pe. Elias de Deus, SDB katak relasiona ho festa demokrasia iha 2017 nuudar sarani no amu paroku husu ba povu Timor tomak liliu ba maluk sarani sira presiza toma atensaun buat rua mak atu sai sarani diak no sidadaun onestu.
Tamba nee, husu ba povu nuudar mos sarani atu kontribui ba sosiedade neebe horik ba hodi bele kontribui ba paz no estabilidade relasiona ho festa demokrasia liliu ba eleisaun Prezidensial neebe komesa iha fulan Marsu no ba Parlamentar Jullu. Domingos Piedade/Timotio Gusmao
Suara Timor Lorosae