TAUR BELE BA PM IHA 2017

28/02/2017 0 Por Carlos Joaquim
Figura potensial no akomodativu hanesan Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, iha biban duni atu lidera hikas Governu nudar Primeriru Ministru iha periodu foun 2017-2022.
Padre Paroquia Ainaro, Armindo Brito, reafirma katak, ho esperensia Taur nian durante assume kargu Prezidenti Republika, ne’ebe konsege la’o halibur komunidade suku 442 hatene momos ona saida maka povu nia halerik no hakarak. Nune’e, wainhira Taur ba sai PM bele haktuir iha programa Governu nian ba prosperiedade nasaun no povu nian.
Durante ne’e, PR Taur rona komunidade sira nia halerik, tanba ne’e, wainhira biban naton Taur ba sai PM bele responde ba situasaun ne’ebe komunidade sira infrenta iha sira ninia moris lor-loron.
“Nudar sidadaun, hau fiar katak Nai Maromak sei apoiu foti Taur Matan Ruak ba Primeiru Ministru hodi bele hala’o buat barak liutan atu responde povu nia halrik no mata wen,” hateten Pe. Armindo Brito.
Amo Armindo klarifika katak, persepsaun ninian ba figura Taur la’os aktu kampanha politiku, maibe nudar eperansa hanesan ema sidadaun simples ne’ebe iha direitu no liberdade.
“Knar Konstitusional PR nian la bele halo servisu ezekutivu, tanba ne’e, hau fiar se Taur ba PM maka nia sei halo buat barak ba povu nia diak,” hateten Amo Armindo iha nia intervensaun ba dialogu ho PR Taur Matan Ruak, iha Suku Ainaro Vila, Postu Adminsitrativu Ainaro, Munisipiu Ainaro, Sesta (24/02/2017).
Rona tiha lia hirak husi Amo Armindo ne’e, PR Taur lia tun dehan, nia parte prekorente no elojia no regista ema hotu satan hanesan Amu fo perguntas ne’e, maibe nia parte la bele responde maibe atu hatete deit iha dezafiu.
“Hau hakarak dehan deit, hau regista Amu nia liafuan, maibe hau labele halo persepsaun, hau agradese ba liafuan sira ne’e, só bele hatete realmente ita tenke iha dezafiu,” hateten PR Taur.
PR Taur dehan wainhira iha debate ho maun Lu-Olo konaba relasaun Estadu ho Igreja ne’ebe maun Lu-Olo defende parseria ou la defende aliadu.
“Tanba hau mate ita boot mos mate, moris-moris hotu no mate rai kuak ida deit, Governu ho igreja la’os aliadu maibe parseiru, no Estadu Timor komunga solidaridade humanismu ne’e sensiabilizasaun, iha 2015 hau halo diskuti problema boot iha Parlamentu, hau hatete ba Governu ho Parlamentu hau iha deferensia ho imi iha buat rua,” hateten PR Taur.
Taur hateten, buat rua ne’ebe esensial liu ba nia no diferenti ho PN sira maka, nia tau respeitu nafatin no boot tebes ba valores kulturais Inan –Aman sira nian hodi moderniza la’o ho pasu foun no respeitu diginidade povu nian ne’ebe fiar iha Santa Kreda Katolika.
Antes ne’e Amo Armindo Brito mos mensiona katak, Prezidenti Republika foun ba peridu 2012-2027 tenki alkansa povu nia mehi ba moris diak, tanba ukun-an hetan ona, maibe moris diak seida’uk hetan.
“Hau nia liafuan ne’ebe mak hau atu hato’o, hanesan ohin Prezidenti hato’o ita Timor hotu-hotu tenke unidos, ita hotu tenke sai ida deit atu alkansa ita nia mehi ba moris diak ne’ebe agora ita seida’uk hetan, ukun-an hetan tiha ona, maibe moris diak seida’uk hetan,” hateten Amo Armindo Brito. eus 
Jornal Nacional Diário
Publicada por Timor Agora